Thursday, 22 September 2011

A new novella tying my Shona horror stories with the Dread Eye Detective Agency

Masimba Musodza adzoka nerumwe rungano rwunoda muverengi anezvivindi, asina hana nhete. Sgt Sambiri, mukuru weArmed Robberies & Homicide paChitungwiza Central Police Station vanotambira tsamba kubva kushamwari yavo, Mutikitivha Lawrence Kweche wepaTswakata, mudunhu reMashonaland East. Kweche ane nyaya yaainge afeya-feya, nyaya yemurume aiti akaponda musikana anonzi Aquilina. Murume uyu, Hatifari Maforimbo, ainge azvipira mbune kumapurisa, ndokunyora sitatimende yezveuopenyu hwake dzamara zuva raakauraya Aquilina. Kazhinji kana nyakuparamhosva achinge auya ega kuzoreurira kumapurisa, zvinorerutsa basa ravo. Igaroziva kuti chinenge chasara kumisa munhu pamberi pedare, upihwa mutongo wake, oendeswa zvake kunzvimbo iya inoyambirwa vanhu kuti kana vakadonhedza sipo vachigeza, vasakotame kuti vainhonge. Asi, sitatimendi yaHatifari Maforimbo yaitove nhangaruvanze yeninji chairo. Ninji, nezvinotyisa…. Available through Trivade (pvt) Ltd in Zimbabwe and worldwide through Smashwords

No comments:

Post a Comment